Obchodní podmínky

obchodní společnosti: Heating&Cooling group s.r.o.

se sídlem: Skalní 1088, 753 01 Hranice
IČ:       04255691
DIČ: CZ04255691
zapsané v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 62973.
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.aaavytapeni.cz
 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Heating&Cooling group s.r.o., se sídlem Skalní 1088, 753 01 Hranice, identifikační číslo: 04255691, zapsané v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 62973 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).'
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

2.2. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.3. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.4. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje mimo jiné každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. Fakturace probíhá na konkrétní IČ.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4.9. Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
4.10. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat telefonicky nebo formou emailové komunikace.
4.11. Objednávku je také možné realizovat telefonicky mobil:  +420 732 998 347.

4.12.Telefonickou objednávkou zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den vytvoření objednávky, jakož i v den vytvoření objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu www.aaavytapeni.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Zákazník poskytne prodávajícímu potřebné a pravdivé údaje nutné k vytvoření objednávky. Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat telefonicky nebo formou emailu.

4.13. Produkty s nebezpečnými vlastnostmi není možno prodávat osobám mladším 18 let. Před objednáním nebezpečného produktu má kupující možnost seznámit se s bezpečnostními vlastnostmi produktu prostřednictvím Bezpečnostního listu (pokud byl k výrobku vydán) který nalezne na stránce produktu v detailu zboží a také v 3. kroku objednávkového formuláře webového rozhraní obchodu. Vytvořením objednávky kupující stvrzuje, že byl s příslušnými Bezpečnostními listy seznámen a v případě nebezpečných vlastností objednaného chemického přípravku kupující také prohlašuje, že je starší 18-ti let.

4.14. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu http://www.aaavytapeni.cz.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Ceny zboží vycházejí ze základního ceníku internetového obchodu www.aaavytapeni.cz k datu objednávky, jsou uvedeny v českých korunách s DPH a nezahrnují náklady na poštovné či dopravu.

5.2. Případné další slevy (zákaznická sleva) mohou být poskytnuty individuálně na základě dohody mezi prodávajícím (Heating&Cooling group s.r.o.) a kupujícím. V případě zájmu opakované spolupráce ze strany kupujícího a prodávajícího lze stanovit individuální obchodní podmínky.

5.3. Doporučujeme registraci. Registrací zákazníka v systému eshopu může prodávající poskytnout zákaznickou slevu - další slevu na vybrané anebo i veškeré zboží a to na základě individuální dohody mezi prodávajícím a zákazníkem. Tuto slevu je možno poskytnout pro účely opakovaného nákupu a také pro případ velkoobchodní spolupráce. Dohodnutá zákaznická sleva se zobrazí výhradně v případě přihlášení registrovaného zákazníka pod svým účtem. V tomto případě dojde k automatickému přepočítání ceny a po otevření detailu vybraného zboží se také zobrazí její konkrétní výše.

5.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli rozhodovat o výši poskytovaných slev, případně o jejich zrušení. Upravit informace zákaznického účtu (osobní, kontaktní, dodací nebo fakturační údaje, změna adresy, hesla, zasílání obchodního sdělení) může registrovaný zákazník ve své administraci vždy po jeho přihlášení.

5.5. Velkoobchodní podmínky lze také stanovit mimo rozhraní internetového obchodu a to na základě individuální cenové nabídky prodávajícího kupujícímu který není spotřebitelem - Obchodní spolupráce. Obchodní vztah se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Heating&Cooling group s.r.o., navazující písemnou dohodou upravující obchodní podmínky obou stran a kupní smlouvou, která je nadřazena. Katalog internetového obchodu je v tomto případě orientační. Otázky vztahů neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky.

5.6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Skalní 1088, 753 01 Hranice;
 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Na Slovensko na dobírku nezasíláme. ;
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího v CZK č.:  270734610 / 0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
5.7. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
5.8. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.  Vyjímkou může být zboží upravené dle přání zákazníka (zakázková výroba, odstíny v nabídce s uvedením čísla vzorkovníků apod.). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.11 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem ani další možnost individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím v tomto smyslu, zejména pak v případě objednávky s dopravou "zdarma". Kupujícímu může být vystavena zálohová faktura k úhradě celé kupní ceny ještě před odesláním zboží.
5.9. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
5.10. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5.11. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
5.12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
5.13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5.14. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@aaavytapeni.cz.
6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6.9.Pokud již bylo zboží dodáno a převzato, lze jej předat osobně na provozovně prodávajícího na adrese: Heating&Cooling group s.r.o., Skalní 1088, 753 01 Hranice, anebo musí být zasláno zpět na adresu společnosti, a to za následujících podmínek a doporučení:

 • zboží nejlépe zasílejte v původním nepoškozeném obalu.
 • V případě, že se jedná o zboží, které je zataveno do ochranné fólie je vhodné, aby tato folie nebyla poškozena,
 • zboží musí být čisté,
 • zboží nesmí být používané,
 • zboží musí být nepoškozené,
 • zboží musí být kompletní,
 • společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie,
 • zboží doporučujeme zasílat vhodným a bezpečným způsobem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (dopravce, obal, označení atd.).

6.10. Pokud zašlete zboží v jiném než výrobním obalu, vystavujete se riziku znehodnocení obsahu. V případě vzniku jakékoli škody v tétosouvislosti vlivem nedodržení daného doporučení, nenese společnost Heating&Cooling group s.r.o. žádnou zodpovědnost.
6.11.Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, neboť společnost Heating&Cooling group s.r.o. neručí za jeho případnou ztrátu během přepravy (doporučeně neznamená na dobírku). Poškozenou zásilku nepřebíráme.
6.12. Po obdržení vráceného zboží a uznání vrácení peněz za dodané zboží, bude vystaven dobropis a zaslán na adresu kupujícího nebo elektronickou formou pomocí emailu.
6.13. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba, odstíny v nabídce s uvedenímčísla vzorkovníků apod.),
 • na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze,
 • na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.14. Právo na odstoupení kupujícího od smlouvy se týká pouze spotřebitele, pokud je kupujícím podnikatel nakupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti (faktura je vystavena na IČ) nevzniká mu tento nárok. Zákon takovou možnost neuvádí. 

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7.6. Termín dodání - Garantovaná dodací lhůta je 3 – 7 pracovních dnů od akceptace objednávky prodejcem. Zboží, které je fyzicky skladem Vám zpravidla doručíme do 2 - 4 pracovních dnů kamkoli v ČR. Zboží, které není aktuálně fyzicky skladem běžně expedujeme do 2 - 5 pracovních dnů. Informace o stavu skladových zásob u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má obecně informativní charakter (průběžně vyskladňujeme a doplňujeme skladové zásoby). V případě momentální nedostupnosti zboží, Vás budeme obratem kontaktovat a navrhneme vhodné řešení. Pokud vyžadujete dodání zboží v konkrétním termínu, doporučujeme tento požadavek uvést v "poznámce" objednávkového formuláře.
7.7. Způsob doručení - Pro doručování zásilek využíváme dopravce Toptrans a Česká pošta s ohledem na velikost - váhu zásilky a charakter zboží. Možnost dopravce určí zákazník na základě vlastní žádosti a to volbou v objednávkovém formuláři. Na požadavek zákazníka také vhodného dopravce doporučíme, případně nabídneme možnost osobního odběru zboží.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
8.6. Vlastnosti zboží s ohledem na jeho povahu jsou uvedeny na stránkách produktového detailu zboží webového rozhraní internetového obchodu www.aaavytapeni.cz. Kupujícímu především doporučujeme sekci detailu "přiložené soubory zboží" obsahující průvodní technickou dokumentaci zboží vystavenou výrobcem či prvotním distributorem (Technický list, Bezpečnostní list, aplikační návody, propagační materiály apod.). Kupující má možnost seznámit se tímto s podrobnými informacemi o vlastnostech zboží a to před samotným učiněním objednávky. V této souvislosti může také kontaktovat naši poradenskou linku.
8.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@aaavytapeni.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
9.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11.3. Kupující má také možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncového zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
 

12. REKLAMAČNÍ ŘÁD

12.1. Na případné reklamace se vztahují právní předpisy České republiky, zejména Občanský zákoník, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.aaavytapeni.cz, které bylo řádně zákazníkem reklamováno.
12.2. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem v rámci Všeobecných obchodních podmínek ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího vyjadřuje kupující s tímto Reklamačním řádem souhlas.
12.3. Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží, jako dodací list i záruční list. Převzetím zboží kupující souhlasí se záručními podmínkami prodávajícího, a to v případě osobního odběru. Jestliže není zboží odebráno osobně, okamžikem převzetí zboží se rozumí moment, kdy kupující přebírá zboží od dopravce.
12.4. Za vady, které se vyskytnou v záruční době podle zákona, odpovídá prodávající. Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního zboží 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, popř. na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu či obecně známými pravidly a zvláštními předpisy pro užívání dané věci.
12.5. Výrobce případně prvotní distributor uvádí, že zboží odpovídá právním předpisům a splňuje deklarované vlastnosti, jakostní i technické parametry. Uváděná kvalita dodávaného zboží je garantována během záruční lhůty, za předpokladu dodržení předepsaných skladovacích, dopravních a aplikačních podmínek uvedených v průvodní technické dokumentaci a na etiketě. V případě, že byl k výrobku vystaven Bezpečnostní list, kupující také dodržuje podmínky a doporučení v něm uvedené. Produktové informace a průvodní technická dokumentace výrobku v nejaktuálnější podobě je běžně dostupná na webových stránkách výrobce či distributora, případně bude poskytnuta na vyžádání. Informace o správném používání a skladování jsou součástí každého výrobku.
12.6. Při převzetí zboží kupující věc podle možnosti co nejdříve prohlédne a přesvědčí se o vlastnostech a množství. V případě jakékoli zjištěné vady provede reklamaci. Množstevní vadu kupující reklamuje pokud možno ihned při převzetí zboží. Vadu v jakosti kupující reklamuje nejlépe ihned po zjištění, případně do 14 dnů u vady zjevné, u vady skryté do 14 dnů od zjištění vady, nejpozději však do uplynutí záruční doby zboží.
12.7. V případě zjištěné vady zboží před jeho použitím, lze zboží reklamovat osobně v provozovně prodávajícího, anebo písemným podáním. K reklamaci musí kupující doložit platný doklad o zakoupení zboží. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Průběh řešení reklamace bude doložen písemnou formou mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Především pak v případě, kdy si reklamační postup žádá účast třetí osoby.
12.8. Reklamované zboží kupujícím, u kterého se vyskytla vada při jeho aplikaci, nebo následně po ní je nutno podat reklamaci písemným podáním. V případě zjištění vady zboží v průběhu jeho aplikace je kupující povinen o této skutečnosti ihned informovat prodávajícího. V případě, že bude kupujícím zboží aplikováno i přes zjištěnou vadu, reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu. K zahájení řízení reklamace kupující doloží platný doklad o zakoupení zboží a poskytne prodávajícímu informace nezbytné pro řešení reklamace. Ve lhůtě 3 pracovních dnů prodávající sdělí kupujícímu stanovisko ve věci reklamace. Průběh řešení reklamace bude doložen písemnou formou mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Především pak v případě, kdy si reklamační postup žádá účast třetí osoby. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající od kupujícího neobdržel podklady objektivně nutné pro řádné vyřízení reklamace.
12.9. V rámci probíhající reklamace je kupující povinen zboží uhradit ve stanovené lhůtě, aniž by reklamace byla vyřízena.
12.10. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době má kupující právo na výměnu zboží, opravu zboží či slevu z kupní ceny a to v rámci oprávněné reklamace. Přičemž prodávající je oprávněn zvolit způsob odstranění vad zboží. V případě řešení reklamace výměnou či opravou zboží, je kupující povinen převzít toto zboží bez zbytečné prodlevy. V případě oprávněné reklamace množstevní vady má kupující právo na dodání chybějícího zboží.
12.11. Oprávněná reklamace může být uznána v případě:

 • doložení platného dokladu o zakoupeném zboží,
 • specifikací konkrétní vady reklamovaného zboží s určením přesné identifikace zboží,
 • použití a aplikace zboží odborným způsobem, s odbornou péčí, zejména dle průvodní technické dokumentace výrobku, (Technický list, etiketa, aplikační návod výrobce), technickými normami a v souladu s bezpečnostními pravidly (Bezpečnostní list),  ve zvláštních případech byla-li aplikace provedena odbornou osobou mající k příslušné činnosti oprávnění,
 • zboží bylo správně použito ke svému účelu, s ohledem na jeho povahu a při dodržení vhodných klimatických podmínek pro jeho aplikaci, reklamovaná vada nevznikla vlivem živelné pohromy ani působením klimatických podmínek,
 • zboží bylo po dodání kupujícímu skladováno a přepravováno dle příslušné technické dokumentace výrobku,
 • u barevných odstínů zboží (barvy, laky, lazury, nátěry, stavební chemie) byla po dodání kupujícímu provedena kontrola odstínu  zkušebním nátěrem na ploše cca 1m2, nejvýše však do 10% obsahu jednoho kusu dodaného balení zboží a odstín je v rozporu se specifikací, zejména průvodní technickou dokumentací výrobku. Při nátěru na větší ploše se předpokládá, že kupující správnost odstínu odsouhlasil. V případě uznání reklamace se zboží vyměňuje,
 • u zboží určeného k plošné aplikaci či povrchové úpravě materiálů, které vykazuje jakostní vady a tyto jsou v rozporu s uváděnými  vlastnostmi, zejména průvodní technickou dokumentací výrobku, byla po dodání kupujícímu provedena kontrola zkušební aplikací  s rozsahem do 10% obsahu, nebo velikosti jednoho kusu dodaného balení. Při aplikaci na větší ploše se předpokládá,  že kupující jakost zboží odsouhlasil. V případě uznání reklamace se zboží vyměňuje,
 • pokud bude zboží po dodání kupujícímu kýmkoli a jakkoli zpracováno vztahuje se záruka a reklamace za jakost pouze  na stav zboží, ve kterém bylo dodáno,
 • prodávající je oprávněn přezkoumat reklamovaný výrobek, u aplikovaného výrobku také prověřit způsoby a termíny aplikace, které kupující prokáže. V odlišném případě se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace.

12.12. Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem v případě jeho nevhodného použití. Kupující přejímá odpovědnost za škody způsobené obvyklým užíváním zboží a to i ve spojení s jiným zbožím.
12.13. Kupující má možnost před vytvořením objednávky seznámit se s povahou a vlastnostmi požadovaného zboží, zvláště pak uvedenými v průvodní technické dokumentaci výrobku (byla-li výrobcem či prvotním distributorem vystavena). V této souvislosti může také kontaktovat naši poradenskou linku.
12.14. Obdržením objednávky od kupujícího s určením dodání zboží prostřednictvím dopravce a to v období mimo rozsah vhodného teplotního režimu přepravy objednaného zboží se kupující vystavuje riziku odpovědnosti za případné vady výrobku způsobené vlivem jiné, než doporučené přepravní teploty. V případě reklamace může být k výše uvedenému přihlíženo. Zboží citlivé na teplotní změny je možno nejlépe převzít kupujícím na naší provozovně formou osobního odběru.
12.15. Vyobrazení barevných odstínů u barveného zboží na webových stránkách našeho internetového obchodu je pouze orientační. Pokud je v detailu produktu uvedeno číslo odstínu dle konkrétního vzorkovníku (RAL, Alfacolor, NCS2 atd.) měl by se kupující ve vlastním zájmu nezávisle přesvědčit, že číslo vzorkovníku je v souladu s jeho konkrétním požadavkem na barevný odstín.

 

13.Doručování

13.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa elektronické pošty , telefon .

V Hranicích dne    23.9. 2015


Ochrana autorských práv © All rights reserved / Všechna práva vyhrazena
Veškeré informace publikovány v internetovém obchodě www.aaavytapeni.cz jsou chráněny autorským zákonem a jakákoli jeho část nesmí být kopírována a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti Heating&Cooling group s.r.o.

 

Heating&Cooling group s.r.o.

Pivovarská 620
753 61 Hranice IV-Drahotuše

IČ: 04255691
DIČ: CZ04255691

Telefon: +420 732 998 347Heating&Cooling group s.r.o.